The effect of green advertising and environmental ethics on consumer purchase behavior

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32358/rpd.2022.v8.597

Keywords:

purchase behavior, consumer, green advertising, environmental ethics

Abstract

Purpose: This article aims to examine the effect of green advertising and environmental ethics perceptions on consumer purchasing behavior. Methodology: In the method of the research, correlation and regression analyzes were performed with the data of 342 participants using the SPSS 26 program. Research Limitation/implication: Due to the Covid-19 virus, 342 participants were surveyed in full. Not reaching all Malatya people is a limitation. Findings: Green advertising affects consumer purchasing behavior positively and significantly, the definition of environmental ethics affects consumer purchasing behavior positively and significantly, measures to be taken for environmental ethics affect consumer purchasing behavior positively and significantly, and green advertising affects all sub-dimensions of environmental ethics perceptions. It has been determined that the dimensions of the study are positively and significantly affected. Contribution to knowledge: It is recommended that institutions and organizations that want to increase the environmental ethics perception level of consumers and increase their consumer purchasing behavior should give the necessary importance to green advertising.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Yakup Durmaz, Hasan Kalyoncu University

Assistant Professor Doctor on Faculty of Economics and Administrative Sciences University of Hasan Kalyoncu. Doctorate in Marketing: Inonu University (2005). Master in Business Administration: University of Kahramanmaraş Milkman Imam (1996). Degree in Economics: University of Anatolia (1992).

Ömer Çavuş, Hasan Kalyoncu University

Master of Business Administration (MBA), Hasan Kalyoncu University (2021 - 2022).

References

Altuğ, N., Özhan, Ş., & Meco, S. (2020). Dışa dönüklük ve Green reklama yönelik tutumların Green satın alma niyetine etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 186-198. https://doi.org/10.17130/ijmeb.700849

Aracıoğlu, B., & Tatlıdil, R. (2009). Tüketicilerin satın alma davranışında çevre bilincinin etkileri. Ege Akademik Bakış, 435-461. https://doi.org/10.21121/eab.2009219709

Baydaş, A., & Yaşar, M. E. (2019). Reklam ve etkili reklam unsurlarının belirlenmesine yönelik uygulamalı bir araştırma. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 204-217. https://doi.org/10.46452/baksoder.654421

Blichfeldt, H., & Faullant, R. (2021). Performance effects of digital technology adoption and product & service innovation–A process-industry perspective. Technovation, 105, 102275. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102275

Canli, M. (2015). Sosyal medyada kullanılan reklamların tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Catenazzo, G., & Paulssen, M. (2020). Product defects are not created equal: prioritizing production process improvements. Production Planning & Control, 31(4), 338-353. https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1638979

Çavuşoğlu, S. (2021). Green reklam ve Green marka farkındalığın Green müşteri tatmini üzerindeki etkisi: Green satın alma davranışının aracılık rolü. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 20(3), 1355-1374. https://doi.org/10.21547/jss.893209

Çelik, H., Bengül, S., & Acarer, T. (2019). Çevreci satın alma eğilimini etkileyen faktörler: İç ve dış cephe boyalarını satın alma bağlamında Bilecik ilinde bir uygulama.

Dikicigil, Ö. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre etiği algıları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Djurdjevac, M. (2019). Green pazarlama: tüketici satın alma davranışı üzerinde Green reklam ve ambalajlamanın etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Durmaz, Y., Oruç, R. B., & Kurtlar, M. (2011). Kişisel faktörlerin tüketici satın alma davranışlarına etkisi üzerine bir araştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 114-133.

Ergun, T., & Çobanoğlu, N. (2012). Sürdürülebilir kalkınma ve çevre etiği . Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. https://doi.org/10.1501/sbeder_0000000041

Guntay, G. Y. (2020). Green reklamlarda tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik çevreci söylemlerin analizi. Selçuk İletişim Dergisi, 501-533.

Haytko, D. L., & Matulich, E. (2008). Green advertising and environmentally responsible consumer behaviors: linkages examined. Journal of Management and Marketing Research.

Iğci, T., & Çobanoğlu, N. (2019). İklim değişikliğinin ve iklim değişikliğiyle ilgili küresel anlaşmaların çevre etiği bakımından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 130-146.

Kao, T.-F., & Du, Y. Z. (2020). A study on the influence of green advertising design and environmental emotion on advertising effect. Journal of Cleaner Production, 242. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118294

Kartal, A., & Tatlı, E. (2020). Green reklamların z kuşağı tüketicilerin satın alma kararları üzerine etkisi . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 208-224.

Katrancı, M., & Temel, S. (2018). İlkokul öğrencilerine yönelik yazma kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 1544-1555. https://doi.org/10.26450/jshsr.516

Kendirli, H. Ç., & Kaptan, S. (2020). Üniversite eğitimli kadınlarda tüketici davranışları bazında satın alma eğilimleri: çorum araştırması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 120-145.

Kılıç, S. (2016). Cronbach'ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders, 47-48. https://doi.org/10.5455/jmood.20160307122823

Koçer, L. L., & Delice, T. (2016). Green reklamlara yönelik tutumların çevresel duyarlılığa etkisi: çevresel kaygının aracılık rolü. Humanities Sciences, 112 - 139. https://doi.org/10.12739/NWSA.2016.11.2.4C0206

Kükrer, Ö. (2012). Tüketicilerin çevresel sorumluluklarının Green reklamlara yönelik tutumlarına etkisi: eskişehir örneği. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 4505-4525.

Özer, N. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre etiğine yönelik farkındalık düzeylerini belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nevşehir.

Şahin, B., Saygı, A. C., & Keklik, G. (2015). Turistik tüketicilerin çevre duyarlılığı algıları ve çevre dostu ürünleri tercih etme eğilimleri. A. Kelkit, O. Mercan, & H. M. Yıldırım içinde, 16. Ulusal turizm kongresi bildiriler kitabı (s. 340-359). Çanakkale: Detay Yayıncılık.

Saka, M. (2016). Öğretmen adaylarının çevre etiği yaklaşımlarının yordayıcısı olarak eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 100-115. https://doi.org/10.19126/suje.220185

Sarıtaş, A. (2018). Green satın alma davranışının algılanan tüketici etkinliğine etkisinde çevresel kaygının aracılık rolü. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 47-71.

Sönmez, D. (2018). Üniversite öğrencileri için çevre etiğinin gerekliliği: türkiye’de konuyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 18-27.

Topuz, S. (2016). Green pazarlama ve üretici işletmelerin Green pazarlama faaliyetlerine ilişkin bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Tunç, G. A. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye yönelik etik yaklaşımları ile sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Ulusu, Y., & Köksal, D. (2012). Green reklama yönelik tutum: üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 4642-4669.

Yılan, E. E. (2020). Ambalaj tasarımlarındaki Green reklam uygulamaları üzerine bir inceleme. Sanat - Tasarım Dergisi, 52-56. https://doi.org/10.35333/Sanat.2020.262

Yıldız, M., & Çobanoğlu, N. (2017). Türkiye’deki doğa koruma ve ormancılık yönetiminde karar vericilerin çevre etiği algısının uygulamalı etik değerlendirmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 74-119. https://doi.org/10.1501/sbeder_0000000141

Zhang, L. L., Lee, C. K., & Akhtar, P. (2020). Towards customization: Evaluation of integrated sales, product, and production configuration. International Journal of Production Economics, 229, 107775. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107775

Downloads

Published

2022-05-30

How to Cite

Durmaz, Y., & Çavuş, Ömer. (2022). The effect of green advertising and environmental ethics on consumer purchase behavior. Revista Produção E Desenvolvimento, 8(1), e597. https://doi.org/10.32358/rpd.2022.v8.597

Issue

Section

Management Affairs